Nyhedsbrev

Whistleblowerordning

Formål med vores whistleblowerordning

Elretur vil være garant for legitime affaldsstrømme og kvalitet i data og registreringer til myndighederne, så udtjente elektriske og elektroniske produkter får et nyt liv gennem genbrug og materialegenanvendelse.

Formålet med whistleblowerordningen er at give Elreturs medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige markedsaktører mulighed for anonymt eller med kendt identitet, at indberette uregelmæssigheder i forbindelse med indsamling, opbevaring, transport og behandling af elektronikaffald. Økonomisk kriminalitet, der helt eller delvist har tilknytning til håndtering af elektronikaffald, er også omfattet af whistleblowerordningen.

Forhold, der ikke angår affaldshåndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter vil ikke blive behandlet under whistleblowerordningen.

Hvordan Indberetter du til Elreturs whistleblowerordning?

Indberetning skal ske skriftligt via mail eller brev til whistleblowerenheden:

Advokat Peter Lambert
Amaliegade 31
1256 København K.
E-mailadresse: pl@lassenricard.dk

Indberetning af virksomheder, der ikke opfylder sit producentansvar (freeridere)

Elreturs whistleblowerordning indeholder ikke mulighed for at anmelde virksomheder, som er omfattet af-, men ikke opfylder sit producentansvar for elektriske og elektroniske produkter. 

Du har i stedet mulighed for anonymt at sende en anmeldelse til Miljøstyrelsen, vedrørende dette forhold via dette link.


Læs mere om vores whistleblowerordning her

Kan man indberette anonymt?

Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke ved upload eller fremsendelse af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. eller hvis du ringer eller mailer, utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Under alle omstændigheder kan du oplyse overfor whistleblowerenheden, at du ønsker at være anonym. Whistleblowerenheden har tavshedspligt som advokat, og kan ikke videregive oplysninger, som du ikke ønsker videregivet.  

Du skal dog være opmærksom på, at et ønske om anonymitet i visse tilfælde kan hindre sagens behandling, hvis whistleblowerenheden har brug for at stille dig spørgsmål eller bede om yderligere oplysninger.

Hvordan behandles en indberetning?

Whistleblowerenheden foretager en indledende behandling af indberetningen og tager stilling til, om den opfylder kriterierne for at blive behandlet. I så fald foretages herefter en grundig behandling, hvor der blandt andet tages stilling til, hvorledes indberetningen skal håndteres, herunder om der skal ske anmeldelse til de relevante myndigheder. 

Til brug for den videre behandling kan det blive nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra indberetteren. I den forbindelse kan du blive bedt om at svare på yderligere spørgsmål.

Hvilke rettigheder har du som whistleblower?

Som whistleblower har du ret til orientering om undersøgelsens forløb og sagens udfald, medmindre oplysningerne er omfattet af regler om tavshedspligt.

Hvis du har indberettet til ordningen i god tro og føler dig udsat for negative konsekvenser som følge af indberetningen, opfordres du til at indgive en meddelelse herom til whistleblowerenheden, der sammen med Elreturs direktør og bestyrelsesformand vil søge at afhjælpe forholdet.

Statistik og overblik over whistleblowerordningen

Der føres log over ordningen, og Elretur afgiver en gang om året en rapport over ordningen under iagttagelse af de nødvendige fortroligheds- og anonymiseringsforpligtelser.

Databeskyttelse

I forbindelse med varetagelsen af whistleblowerordningen giver du samtykke til, at der behandles personoplysninger. Der tages behørigt hensyn til anonymitet og eller ønske herom. Behandlingen af personoplysninger inden for whistleblowerordningen er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dataansvarlige:

Whistleblowerenheden samt Elreturs direktør og bestyrelsesformand. 

Formål:

At undersøge uregelmæssigheder i forbindelse med affaldshåndtering og andre alvorlige forhold.

Retsgrundlaget:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 8.

Legitim interesse:

Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, som består i at undgå og afhjælpe uregelmæssigheder i forbindelse med affaldshåndtering.

Modtagere:

Modtagere af personoplysningerne er de dataansvarlige, relevante myndigheder og andre relevante tredjeparter.

Opbevaring:

Det er ikke altid muligt præcist at sige, hvor længe personoplysninger, der indgår i whistleblowerordningen, opbevares.

Oplysninger i relation til indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, vil som udgangspunkt blive slettet 1 år efter, at sagen er afsluttet i whistleblowerordningen, idet der dog opbevares overordnede og anonymiserede oplysninger til brug for en årsrapport for whistleblowerordningen.

Indberetninger, der falder indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, og som derfor fører til yderligere undersøgelser, vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år.

Rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i oplysninger, som behandles.
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet eller få suppleret de oplysninger, der behandles.
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Klage: Klage over behandlingen kan ske til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk