Nyhedsbrev

Bliv klogere på producentansvar for emballage

GENERELT OM PRODUCENTANSVAR

Det udvidede producentansvar gør virksomheder ansvarlige for jeres produkter gennem hele deres livscyklus – fra de fremstilles til de bliver til affald.

Det betyder, at I som virksomhed får ansvaret for at sikre, at jeres emballageaffald indsamles og behandles så miljømæssigt ansvarligt som muligt, og at mest muligt genbruges og/eller genanvendes.

Det udvidet producentansvar for emballage er bygget på princippet om, at forurenerne betaler og bærer ansvaret for det affald, der genereres af deres produkter. Det betyder, at I som virksomhed har et juridisk, økonomisk og operationelt indsamlingsansvar for jeres produkter, så snart de når affaldsfasen.

Lige nu findes der producentansvar på elektronik, batterier og biler. Producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025, og der arbejdes også på at indføre producentansvar på tekstiler om nogle år.

Ud over at ansvaret for håndtering af jeres virksomheds emballageaffald, indeholder producentansvaret også en rapporterings-, indberetnings- og oplysningspligt til myndighederne.

OMFATTEDE VIRKSOMHEDER

Alle producenter og importører er omfattet af producentansvaret for emballage.

Det er altså som udgangspunkt ikke den virksomhed, der fremstiller emballagen, men den virksomhed, der sætter emballerede produkter på markedet, der har producentansvaret.

Dette kan også gælde, selvom du ikke har producentansvaret for produktet i den primære emballage, men måske blot i den sekundære eller tertiære.

Årsagen til, at det er importører og producenter, der er omfattet af producentansvaret for emballage er, at den virksomhed, der sætter produktet på markedet, har størst indflydelse på valg og køb af emballagen.

Som udgangspunkt kan virksomheder, der er omfattet af producentansvaret inddeles i tre hovedkategorier:

 • Fabrikant
  • Fx en producent af møbler, der emballeres.
 • Importør
  • Fx en importør af skjorter, der sælger til både detail og private, har producentansvaret for al emballage.
 • Distributør
  • Fx en virksomhed, der sætter emballage eller emballerede produkter det danske marked.

Producentansvaret gælder både for dem, der sætter emballage og emballerede produkter på det danske marked uanset salgsmetode – herunder fjernsalg (online salg).

Særlige regler for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheder kan være undtaget for producentansvaret. En mikrovirksomhed er enhver virksomhed, der beskæftiger under ti personer og har en årlig omsætning på under 15 mio. kr.

Mikrovirksomheder bliver som udgangspunkt undtaget for producentansvaret, medmindre en mikrovirksomhed importerer emballage fra udlandet. Hvis der importeres fra udlandet, har mikrovirksomheden producentansvar.

Hvis en mikrovirksomhed til gengæld køber emballage fra Danmark, vil det være emballageproducenten, der har producentansvaret – uanset om det er under mikrovirksomhedens eget varemærke eller ej.

Miljøstyrelsen har uddybet med eksempler på sin hjemmeside. Se eksempel 8 og 9.

HVAD ER MÅLET
MED PRODUCENTANSVARET?

Med producentansvaret flyttes den finansielle byrde ved affaldshåndtering over til virksomhederne.

Det sker for at motivere virksomheder til at designe og/eller købe de emballageløsninger, der er mest muligt bæredygtige.

Der er sat en økonomisk ramme for finansieringen af affaldshåndteringen i producentansvaret, der fx giver rabat på udgifterne forbundet med producentansvaret, hvis virksomheder benytter sig af mere miljøvenlige emballagetyper, der nemmere kan genbruges og/eller genanvendes.

På den måde er der en økonomisk gevinst for virksomhederne i at vælge bestemte emballagetyper, den generelle miljøbelastning sænkes, indsamlingen og håndteringen af emballageaffald bliver bedre og den cirkulære økonomi styrkes.

DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
VED PRODUCENTANSVARET FOR EMBALLAGE

Fra den 1. juli 2025 bliver omkring 41.000 virksomheder omfattet af det såkaldte producentansvar for emballage.

Det estimeres, at omkring 1,1 mio. tons emballage vil være omfattet af producentansvaret, og det kommer til at koste de berørte virksomheder i alt 2,35 mia. kroner om året.

Ud af de beregnede 2,35 mia. kr. udgøres ca. 1,5 mia. kr. af husholdningerne. De resterende 0,85 mia. kr. udgøres af emballage indsamlet fra erhverv. Omkostningerne til håndtering af plastemballage udgør næsten halvdelen af de 2,35 mia. kr.

Lovgivningen endnu ikke er helt på plads, og derfor kan vi endnu ikke sige noget med sikkerhed, når det kommer til de økonomiske rammer for producentansvaret.

Vi ved dog, at for den enkelte producent, som melder sig ind i en kollektiv ordning, vil udgiften bestå af en kombination af lovbestemte miljøgraduerede bidrag, indsamlings- og behandlingsomkostninger til den mængde emballage producenten sætter på markedet samt administrationsomkostninger herunder medlemskab i den kollektive ordning.

Læs mere om prisen for medlemskab i Emballageretur her. 

VORES PRISINDIKATOR KAN HJÆLPE JER

Selvom den endelige økonomiske ramme endnu ikke er på plads, er det alligevel muligt at få en ide om, hvad producentansvaret for emballage potentielt kan komme til at koste jeres virksomhed.

I Emballageretur har vi udarbejdet Prisindikatoren, som er et værktøj, der kan hjælpe dig med at få et overblik over de mulige økonomiske aspekter af producentansvaret.

Læs mere om Prisindikatoren her.

HVILKE EMBALLAGETYPER
BLIVER OMFATTET?

Vi forventer, at alle emballagetyper bliver omfattet af producentansvaret på emballage.

Det vil sige, at uanset om materialet er plast, glas, træ, metal, pap, papir mv. og uanset, hvor det anvendes – i husholdning, industri, kontor, servicesektoren osv.

Vi inddeler emballagen i tre forskellige typer:

1. Salgsemballage eller primæremballage:

Det er emballage, der er udformet, så den udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger på salgstedet.

Hvis du fx køber en pose med løse ris, så er det den pose, som risene ligger i, der betragtes som primæremballage.

2. Multipak eller sekundær emballage:

Det er emballage, der er udformet, så den udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges som sådan til slutbruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet.

Hvis vi holder fast i eksemplet med risposen, så er dette den papkasse, som x antal poser ris er samlet i.

3. Transportemballage eller tertiær emballage:

Transportemballage eller tertiær emballage er emballage, der er udformet på en måde, der gør håndtering og/eller transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager lettere, og sikrer, at skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport udgås.

Fx er dette den palle, som flere kasser med poser af ris transporteres på.

Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere.

EU-paller tæller ligeledes ikke med som transportemballage, da der er en retur ordning, men almindelige træpaller er omfattet som transportemballage.

Hvem har producentansvaret for transportemballage?
Reglen omkring transportemballage lyder: ”Gør transportemballagen tilgængelig på markedet første gang”.

Derfor er det som udgangspunkt emballageproducenten, der har producentansvaret.

Men, hvis en virksomhed får udformet eller fremstillet transportemballagen under eget varemærke (Private label), er det virksomheden selv, der har producentansvaret og ikke leverandøren af emballagen.

Tilføjes der emballage, f.eks. plastfolie betragtes denne folie også som transportemballage eller tertiær emballage.

Vigtigt at vide om indberetning af emballager

Producentansvaret for emballage træder i kraft i 2025, men allerede i 2024 skal jeres virksomhed registrere jeres forventede mængder emballage. Emballageretur kan hjælpe jer med registreringen hos myndighederne.

EMBALLAGEDESIGN
OG GENANVENDELSESMÅL

Når producentansvaret for emballage indføres, får virksomhederne den praktiske såvel som den økonomiske opgave at håndtere deres emballageaffald.

Det overordnede mål med producentansvaret er at give virksomhederne et økonomisk incitament for at designe og/eller købe de emballageløsninger, der er mest muligt bæredygtige, og på den måde sænke den generelle miljøbelastning.

Som led i dette tiltag har EU fastlagt nogle genanvendelsesmål, som I kan se i tabellen nedenfor:

Emballage-
affaldstyper

 Anslået reel
genanvendelse 2018

Genanvendelses-
mål 2025

Genanvendelses-
mål 2030

Al emballage 63% 65% 70%
Glas 79% 70% 75%
Plastik 14% 50% 55%
Papir/pap 97% 75% 85%
Jern 70% 70% 80%
Aluminium 70% 50% 60%
Træ 42% 25% 30%

Kilde: Handlingsplan for cirkulær økonomi (2021) baseret på EU´s emballage direktiv 2018, Affaldsstatistik 2019, Miljøstyrelsen 2020.

SÅDAN KAN DU DESIGNE DIN EMBALLAGE TIL GENANVENDELSE

Den økonomiske ramme omkring producentansvaret på emballage er sammensat på en måde, hvor jeres virksomhed belønnes alt efter, hvor nemt det er at genbruge eller genanvende jeres emballage.

Vi har sammensat en guide, der gør det nemt for jer at komme i gang med et mere miljøvenlig emballagedesign.

VIRKSOMHEDENS FORPLIGTELSER

Når jeres virksomhed er omfattet af producentansvaret på emballage, er der flere forskellige forpligtelser I skal opfylde – og Emballageretur kan hjælpe jer med dem alle.

INDSAMLINGS- OG BEHANDLINGSPLIGT

Kommunerne fortsætter med at indsamle emballagen som ”første indsamlingsled”.

Herefter får I som virksomhed det praktiske ansvar for affaldsbehandlingen af jeres emballage hvad end den består af plastik, pap, metal, glas eller noget helt femte.

Som producent eller importør skal I dække 100% af de udgifter kommunerne har ved at indsamle emballagen og sortere den i fraktioner.

Ved at tilmelde jer en kollektiv ordning som Emballageretur, er I sikre på, at I opfylder de krav og forpligtelser forbundet med jeres producentansvar, da vi sørger for at varetage ansvaret på jeres vegne.

REGISTRERINGSPLIGT

Som producentansvarlig virksomhed skal I registreres i Dansk Producentansvar (DPA).

Emballageretur hjælper vores medlemmer med denne opgave.

INDBERETNINGSPLIGT

Som producentansvarlig virksomhed skal I indberette den emballagemængde, som I sætter på det danske marked.

Netsalg er også omfattet.

Emballageretur hjælper vores medlemmer med denne opgave.

For at gøre indberetningen så nem som mulig for vores medlemmer, har vi udviklet det digitale værktøj Budgetskemaet.

Læs mere om det her.

OPLYSNINGSPLIGT

Som producentansvarlig virksomhed skal I oplyse kunderne om, hvordan I bortskaffer emballagen.

Det kan I gøre på mange måder. Fx med information på emballagen eller ved oplysningskampagner.

Som medlem i Emballageretur er I samtidig sikret ordentlig kommunikation omkring emballagen. En del af vores arbejde som kollektiv ordning handler nemlig om at informere offentligheden om, hvordan vi på vegne af jer som medlemmer sørger for at genanvende mest mulig emballage.

DATA DER SKAL INDBERETTES

Som producentansvarlig virksomhed, skal I indberette flere forskellige typer data.

Mange af de regler, der skal udgøre grundlaget for det kommende producentansvar for emballage, er ikke på plads endnu.

Det ligger derfor ikke helt fast, hvad man skal indberette af data som producentansvarlig virksomhed.

Vi ved dog, at de berørte virksomheder allerede fra 1. april 2024 skal indberette de mængder emballage, som de forventer at sætte på markedet i form af emballarede produkter. 

Vi ved også, at de materialer, der skal registreres er:

 • Pap
 • Papir
 • Metalholdigt
 • Glas
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Træ
 • Aluminium
 • Blandet emballage – denne gælder kun for virksomheder, der registrerer sig under bagatelgrænsen og vælger at registrere deres samlede mængder.  

Materialemængderne skal angives pr. emballagekategori (i kilo), og skal ses som en baseline, der skal bruges til at lave selve tildelingen til indsamling og behandling af emballageaffaldsmængderne i 2025.

Din virksomhed skal desuden også angive, hvor stor en andel af materialerne, der genbruges, hvem slutbrugeren for din emballage er (husholdninger og/eller erhverv) og du skal indrapportere, hvis din emballage skal sorteres som farligt affald.

Læs mere om din registrerings- og indberetningspligt her.

Vi har også udviklet det digtale værktøj, Budgetskemaet, der gør det nemt for dig at indberette dine emballagemængder direkte til os.

Læs mere om skemaet her.

Husk!

Emballageretur hjælper dig i mål med indberetningen af jeres data, og du kan trygt læne sig op ad vores knap 20 års erfaring med drive producentansvar.

Emballageretur opdaterer løbende vores medlemmer om de regler for indberetning af emballagemængder mv., som vil gælde fra og med 1. juli 2025.

MILJØGRADUERET BIDRAG

I producentansvaret for emballage arbejdes der med begrebet ”miljøgradueret bidrag”.

Det miljøgraduerede bidrag har til formål at skabe et yderligere incitament til bedre design af emballager gennem et bonus-/Malus system.

Tanken er, at man som producentansvarlig virksomhed bliver belønnet med en rabat ved godt miljødesign, men straffet med et ekstra bidrag ved dårligt miljødesign.

Ved godt miljødesign forstås emballager, som er genanvendelige eller som kan genbruges.

De eksakte designkriterier ligger ikke fast endnu, men det forventes, at der vil blive lagt vægt på følgende principper:

 • Minimering af materialer,
 • genanvendelighed,
 • mængden af genanvendt materiale i emballage,
 • tilstedeværelsen af farlige stoffer.

BAGATELGRÆNSEN

Der er indlagt en bagatelgrænse på 8 tons emballage om året i producentansvaret for emballage.

Det er først og fremmest vigtigt at understrege, at bagatelgrænsen ikke fritager nogle virksomheder for at være omfattet af producentansvaret. 

Bagatelgrænsen gør det dog i nogle henseender nemmere at håndtere producentansvaret for emballage.

Helt konkret betyder bagatelgrænsen, at virksomheder, der sætter mindre en 8 ton emballage på markedet om året, skal indberette færre oplysninger om deres emballage og bliver pålagt færre administrative gebyrer.

Fx skal virksomheder med emballagemængder under bagatelgrænsen ikke indberette sin tonnage for hver emballagekategori, men kan indberette dem som en samlet mængde.

De forpligtiges heller ikke til at indberette med udgangspunkt i de miljøgraduerede bidrag.

Du skal som producentansvarlig virksomhed derfor stadig betale for de omkostninger, der er forbundet med indsamling og behandling af emballage svarende til de mængder, du sætter på det danske marked i form af emballerede produkter.

Det gebyr du betaler under bagatelgrænsen, vil samtidig være en ”flat fee” – en gennemsnitspris pr. ton emballage, der sættes på markedet.

Selvom du har under 8 ton emballage årligt, kan det alligevel være en god ide at registrere dine emballagemængder detaljeret, da dine samarbejdspartnere fx kan kræve oplysningerne af dig.

Derudover er der mange fordele ved at melde sig ind i en kollektiv ordning som Emballageretur, da vi hjælper dig med registrering, indberetning, råd og vejledning, adgang til højt specialiseret viden og relevante værktøjer, ESG-data osv.

KOLLEKTIV ORDNING

Emballageretur er en non-profit kollektiv ordning, som håndterer producentansvaret for emballage for danske virksomheder.

EN KOLLEKTIV ORDNING HÅNDTERER PRODUCENTANSVAR

En kollektiv ordning er en privat virksomhed, der mod betaling tilbyder den enkelte omfattede virksomhed at udføre de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

På vegne af din virksomhed sørger vi for at:

 • foretage de lovpligtige registreringer hos det digitale producentregister (Dansk Producentansvar),
 • håndtere jeres affald på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde,
 • vejlede jer om gældende lov og nye regler,
 • opnå stordriftsfordele for jer og vores andre medlemmer ved at håndtere producentansvaret kollektivt.
 • løfte jeres ansvar for emballageaffald, og sørge for, at materialerne enten bliver genbrugt, genanvendt eller miljøansvarligt bortskaffet.

Det er dog stadig jer, som den producentansvarlige virksomhed, der selv har det overordnede ansvar.

KOMMERCIELLE OG NON-PROFIT KOLLEKTIVE ORDNINGER

Emballageretur er organiseret som em non-profit kollektiv ordning.

Emballageretur løfter som kollektiv ordning det lovpligtige producentansvar på vegne af alle omfattede virksomheder, der har meldt sig ind som medlemmer – både juridisk, økonomisk og praktisk.

Ved at være flere virksomheder samlet i én ordning kan vi sikre stordriftsfordele, står stærkt i forhandlinger og kan sikre volumen, når det kommer til at sikre en ansvarlig og omkostningseffektiv håndtering af affald fra det afleveres på genbrugspladsen til det enten bliver genbrugt, genanvendt i nye produkter eller miljøansvarligt bortskaffet.

Vi er med i en familie af kollektive ordninger, der har drevet producentansvar siden 2005. Vi er uden sammenligning den kollektiv ordning med størst erfaring i Danmark.

Foruden at hjælpe virksomheder med at løfte producentansvaret for emballage, hjælper vi også allerede danske virksomheder med at løfte producentansvaret for elektronik og batterier. I fremtiden kommer vi også til at løfte producentansvar for tekstilaffald.

Du kan altså få håndteret alle dine producentansvar et og samme sted – hos os – og derfor kalder vi os one-stop shop for producentansvar.

Læs om Retur og vores one-stop shop for producentansvar.

GENNEMTESTEDE IT-SYSTEMER, INTERNATIONALT NETVÆRK OG LEGITIME AFFALDSSTRØMME

I Emballageretur arbejder vi hver dag for at gøre det så enkelt og nemt for vores medlemmer at overholde producentansvaret.

Vores mangeårige erfaring med producentansvar gør, at vi fx allerede har arbejdsprocesser på plads, og ikke skal ud og opbygge en helt ny organisation fra bunden.

Som medlemmer er I desuden garanteret gennemtestede it-systemer specialudviklet til at håndtere alle aspekter af producentansvaret.

Vi er en af de mest omkostningseffektive kollektive ordninger i Europa, og vi sikrer jer adgang til et europæisk netværk, hvor vi håndterer jeres producentansvar i EU, Norge, Schweiz og UK.

Derudover får I adgang til Emballagereturs omfattende viden om producentansvaret gennem webinarer, værktøjer og guides, ligesom vi sikrer jer legitime affaldsstrømme og pålidelig ESG-data.

HÅNDTERING AF INDSAMLET EMBALLAGEAFFALD

Hvordan håndteres emballageaffald, der er indsamlet hos henholdsvis husholdninger og erhverv?

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD INDSAMLET I HUSHOLDNINGER

Når kommunerne har indsamlet emballageaffaldet i beholdere, der er opstillet ved en-familie huse eller etageejendomme, overdrages affaldet til den kollektive ordning på pladser udpeget af fx Emballageretur.

Herefter overtager fx Emballageretur ansvaret for den videre sortering og behandling af emballageaffaldet og sikrer, at vores medlemmer indfrier de genanvendelsesmål, som er fastlagt i producentansvaret for emballage.

Konkret udbyder vi denne opgave på det private marked og indgår aftaler med danske og udenlandske virksomheder, som kan leve op til vores miljøkrav og sikre en lav pris.

Producentansvaret betyder, at der kommer mere ensartethed og skala i sortering og genanvendelse, da ansvaret for behandling flyttes fra de danske kommuner, som har meget forskellige tilgange til hvordan affaldet skal håndteres.

Mekanismen i producentansvaret er herefter, at producenterne af emballage kompenserer kommunerne for indsamling af den del af affaldet, der er emballage.

Det betyder konkret, at borgerne i en kommune får en del af deres affaldsgebyr betalt af producenterne. I princippet skal kommunerne sikre, at de kommunale affaldsgebyrer falder tilsvarende, når de nu får dækket deres omkostninger af producenterne.

HÅNDTERING AF EMBALLAGEAFFALD INDSAMLET I ERHVERV

Måden hvorpå erhvervsaffald indsamles ændres ikke som følge af implementeringen af producentansvaret for emballage.

Den nuværende metode, hvor den enkelte virksomhed frit laver aftaler med private indsamlingsvirksomheder fortsætter altså.

Den eneste forskel, der indføres er, at den affaldsproducerende virksomhed vil blive kompenseret for de omkostninger den har til indsamling og behandling af den del af sit affald, der er emballageaffald.

I praksis betyder det, at affaldsindsamlerne søger kompensation hos en kollektivordning for det emballageaffald, de har indsamlet og behandlet for den enkelte affaldsproducerende virksomhed.

Det er endnu uklart, hvordan den konkrete model for kompensation bliver, da myndighederne endnu ikke har fastlagt en model.

Når modellen er klar, giver Emballageretur vores medlemmer besked.

AFFALDSHÅNDTERING OG
TAKE BACK-LØSNINGER

Går I med tanker om at etablere en take back-løsning? Emballageretur kan hjælpe jer.

Har I et produkt eller reservedel, som egner sig særlig godt til genbrug?

Vi kan hjælpe jer med at udvikle take back-løsninger.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Sælger I jeres produkter i EU, Norge, Schweiz eller UK?
Så kan Emballageretur hjælpe jer.

Producentansvaret for emballage følger emballageaffaldet. Konkret betyder det, at hvis din virksomhed sætter emballage på markedet i andre lande end Danmark, og den emballage I benytter ender som affald i det pågældende land, så har I et producentansvar i det land.

I skal dermed efterleve det respektive lands regler for producentansvar på emballage.

Selvom producentansvaret er etableret af EU, så kan reglerne og håndteringen af affald være meget forskellig fra land til land. Der kan fx være forskellige deadlines fra land til land, og forskelle på materialer, der skal registreres.

Gennem vores medlemskab og medejerskab af weee-Europe, samarbejder vi med de førende europæiske kollektive ordninger indenfor genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi om håndtering af producentansvaret på tværs af landegrænserne.

Via dette samarbejde kan vi skabe kontakt til relevante aktører, der kan hjælpe jer med at håndtere producentansvar for emballage i EU, Norge, Schweiz og UK.

EMBALLAGERETURS MILJØEMBLEM

Som medlem af Emballageretur modtager I vores miljøemblem.

Miljøemblemet signalerer, at I støtter en ansvarlig udvikling bygget på cirkulære principper om øget genbrug og genanvendelse.

Det styrker jeres profil, og kan bruges i jeres kommunikation når I skal tiltrække kunder, dygtige medarbejdere og gode samarbejdspartnere.

Indtil producentansvaret implementeres i 2025 kan du som medlem bruge det ”blå” emballagemiljøemblem, der viser, at din virksomhed forbereder jer på producentansvaret for emballage.

Det grønne emballageemblem kan opnås, når der overgås til et egentligt medlemskab, hvor der både rapporteres og betales. Altså efter den 1. juli 2025.

Det er vores partner BeCause, der understøtter det digitale emblem.

Hent den danske installationsguide her.

LOVGIVNING

I 2018 besluttede EU, at der skulle indføres et producentansvar for emballage.
Den 30. august 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at producentansvaret skulle indføres i Danmark.

Danmark er et af de sidste EU-lande til at indføre producentansvaret på emballage, som ifølge parterne er et stort skridt i omstillingen mod en cirkulær økonomi, som vil bidrage til en CO2-reduktion i affaldssektoren på ca. 0,12 millioner tons i 2030.

Aftalen bygger videre på en række anbefalinger fra erhvervslivet, kommunerne og de kommunale affaldsselskaber til udformningen af de kommende nye producentansvar. Du finder den politiske aftale her.

Det er en revision af miljøbeskyttelsesloven, der fastlægger de overordnede rammer for producentansvar på emballage. Læs mere her.

Loven skal implementere EU’s emballagedirektiv (EU 2018/852). Du finder direktivet her.

BAGGRUNDSRAPPORTER

TIDSPLAN FOR PRODUCENTANSVARET FOR EMBALLAGE

Emballageretur er involveret i det udviklende arbejde omkring producentansvaret på emballage, og sørger for at holde dig opdateret, så du er klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

Her har du den foreløbige tidsplan for
producentansvaret på emballage.

Den originale tidsplan for producentansvaret for emballage er blevet ændret i oktober 2023. Læs mere om det her

2023

Q3 2023 blev 1. del af bekendtgørelserne for det kommende producentansvar udstedt.

Bekendtgørelserne sætter rammerne omkring producentansvaret og udstedelse af bekendtgørelserne er en forudsætning for at vi som kollektiv ordning kan organisere indsamlingen og behandlingen af emballageaffald fra 1. juli 2025.

2024

Q1 bliver 2. del af bekendtgørelserne for det kommende producentansvar udstedt.

Det er også i 2024, at de omfattede virksomheder skal registrere deres forventede emballagemængder til myndighederne.

Emballageretur er klar til at hjælpe.

I Q3 forventes det, at den 3. del af bekendtgørelsen udstedes.

2025

Q3 producentansvaret for emballage træder i kraft den 1. juli 2025.

Emballageretur er klar til at hjælpe jer med producentansvaret.

VÆRKTØJER

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for vores medlemmer at håndtere de opgaver, der er forbundet med producentansvaret for emballage. Derfor har Emballageretur udviklet flere værktøjer.

PRISINDIKATOREN

Prisindikatoren er et online værktøj, der kan give dig en ide om, hvor meget din virksomhed potentielt kan komme til at skulle betale når I skal løfte producentansvaret for jeres emballage.

Prisindikatoren kan også hjælpe dig og dine kolleger med at se, hvor meget en omlægning til mere bæredygtige typer af emballage fx fra plast til pap kan betyde i kroner og ører.

Det er kun medlemmer af Emballageretur, der har adgang til Prisindikatoren.

Første version af Prisindikatoren blev lanceret i september 2023, og vi holder løbende webinarer, der giver en introduktion til, hvordan I kan bruge Prisindikatoren.

Klik her for at se mere.

BUDGETSKEMA

Budgetskemaet er designet til at gøre det så nemt for jer som muligt at indberette og sende jeres emballagedata til os.

I kan afkrydse relevante oplysninger og indtaste jeres emballagemængder i Budgetskemaet, og når I er klar, uploader I informationerne direkte fra Budgetskemaet til os i Emballageretur.

Derefter sørger vi for at indberette jeres data korrekt hos det nationale producentansvarsregister, Dansk Producentansvar (DPA).

Værktøjet gør det også muligt for jer at downloade oplysningerne i et Excel-ark, så I selv har overblik over jeres emballagedata.

Vi lancerede Budgetskemaet i december 2023, og frigiver værktøjet i januar 2024.

Vi holder løbende webinarer, der giver en introduktion til, hvordan I kan bruge Budgetskemaet samt hvilke data, der skal registreres som led i indberetningen.

Klik her for at se mere.