Nyhedsbrev

FAQ om producentansvar

Her kan du få hurtige svar på dine spørgsmål.

Ønsker du at dykke dybere ned i et emne, er der også mulighed for at få svar på dine spørgsmål på vores temaside for producentansvar.

Husk! Hvis du ikke kan finde svarene på dine spørgsmål, er vi altid klar til at hjælpe på telefon eller mail. Kontakt os.

EMBALLAGERETURS FAQ

Hvad er producentansvaret for emballage?

I producentansvar for emballage følges princippet om, at forurenerne betaler og bærer ansvaret for det affald, der genereres af deres produkter. Det betyder, at producenter har et juridisk, økonomisk og operationelt indsamlingsansvar for deres produkter i affaldsfasen.

Alle virksomheder, der pakker deres produkter i emballager eller importerer emballerede produkter, bliver omfattet af det kommende producentansvar. Det er således ikke emballagefabrikanten, der bliver ansvarlig, men den, der benytter emballagen.

Læs mere her.

Hvilke emballagetyper bliver omfattet?

Alle emballagetyper bliver omfattet af producentansvaret på emballage.

Det vil sige, at uanset om materialet er plast, glas, træ, metal, pap, papir mv. og uanset, hvor det anvendes – i husholdning, industri, kontor, servicesektoren osv.

Emballagen inddeles i tre forskellige typer: 1) Primæremballage / salgsemballage, 2) Sekundær emballage / multipak, 3) Tertiær emballage / transportemballage.

Læs mere her.

Hvilke virksomheder er omfattet af producentansvaret for emballage?

Som udgangspunkt gælder, at den ansvarlige producent er ”påfylderen” eller “importøren”, der markedsfører eller tilgængeliggør fyldte emballager i Danmark.

Det vil sige alle producenter og importører er omfattet af producentansvaret for emballage.

Det er altså ikke den virksomhed, der fremstiller emballagen, men den virksomhed, der sætter emballerede produkter på markedet, der har producentansvaret.

Som udgangspunkt kan de omfattede virksomheder inddeles i fire hovedkategorier.

Læs mere om de fire hovedkategorier her.

Du skal som virksomhed være opmærksom på, at du også kan være omfattet af producentansvaret, selvom du ikke har producentansvaret for produktet i den primære emballage, men måske blot i den sekundære eller tertiære.

Læs mere om emballagetyper her.

Hvilke forpligtigelser får de omfattede virksomheder?

Lovgivningen er stadig under udvikling, og det er derfor ikke alle regler, der er på plads endnu.

Emballageretur er bygget på knap 20 års erfaring med håndtering af producentansvar, og vi forventer, at I som producentansvarlig virksomhed får følgende forpligtelser:

  • Indsamlings- og behandlingspligt
  • Registreringspligt i producentregister
  • Indberetningspligt
  • Oplysningspligt.

Læs mere om, hvad de enkelte forpligtelser indebærer her.

Hvad er de økonomiske konsekvenser ved producentansvaret for emballage?

Det forventes, at omkring 41.000 virksomheder omfattet af producentansvaret for emballage.

Lovgivningen er endnu ikke på plads, og derfor kan vi endnu ikke sige noget med sikkerhed, når det kommer til de økonomiske rammer for producentansvaret.

Vi ved dog, at for den enkelte producent, som melder sig ind i en kollektiv ordning, vil udgiften bestå af en kombination af lovbestemte miljøgraduerede bidrag, indsamlings- og behandlingsomkostninger til den mængde emballage producenten sætter på markedet samt administrationsomkostninger.

Læs mere om de økonomiske konsekvenser her. 

Emballageretur har udviklet værktøjet, Prisindikatoren, som kan give jer en ide om, hvad producentansvaret potentielt kan komme til at koste jeres virksomhed.

Læs mere om Prisindikatoren her.

Hvilke data skal indberettes?

Reglerne, der udgør grundlaget for det kommende producentansvar for emballage, er ikke på plads endnu.

Derfor er det endnu ikke helt afklaret, hvad du skal indberette som producentansvarlig virksomhed.

Vi ved dog, at de berørte virksomheder skal indberette deres forventede årlige markedsførte mængder pr. emballagekategori (i kilo) allerede den 1. april 2024.

Læs mere her.

Hvad er et miljøgradueret bidrag?

Formålet med det miljøgraduerede bidrag er at skabe incitament til bedre design af emballager.

Tanken er, at man som producent bliver belønnet med en rabat på omkostningerne ved producentansvaret ved godt miljødesign, men straffet med et ekstra bidrag ved dårligt miljødesign.

Læs mere her.

Hvordan skal min virksomhed forholde sig til bagatelgrænsen på 8 ton?

Der er indarbejdet en bagatelgrænse i producentansvaret for emballage.

Bagatelgrænsen gælder for de virksomheder, der sætter mindre en 8 ton emballage på markedet om året kommer.

Bagatelgrænsen fritager ikke virksomheder for at være omfattet af producentansvaret.

Til gengæld gør bagatelgrænsen det nemmere at håndtere producentansvaret i visse henseender, da de omfattede virksomheder skal indberette færre oplysninger om deres emballage og heller ikke pålægges samme mængde administrative gebyrer, som virksomheder, der er over bagatelgrænsen.

Læs mere her.

Hvordan håndteres emballageaffald indsamlet i husholdningerne?

Når kommunerne har indsamlet emballageaffaldet, overdrages affaldet til den kollektive ordning på pladser udpeget af fx Emballageretur.

Herefter overtager fx Emballageretur ansvaret for den videre sortering og behandling af emballageaffaldet og sikrer, at vores medlemmer indfrier de genanvendelsesmål, som er fastlagt i producentansvaret for emballage.

Læs mere om, hvordan opgaven konkret løses her.

Hvordan håndteres emballageaffald indsamlet hos erhverv?

I øjeblikket er det sådan, at den enkelte virksomhed frit laver aftaler med private indsamlingsvirksomheder om indsamling af erhvervsaffald.

Implementeringen af producentansvaret for emballage ændrer ikke på denne fremgangsmåde.

Den eneste forskel er, at den affaldsproducerende virksomhed vil blive kompenseret for de omkostninger den har til indsamling og behandling af den del af sit affald, der er emballageaffald.

Læs mere her.

Hvad er en kollektiv ordning?

En kollektiv ordning er en privat virksomhed, der mod betaling tilbyder den enkelte, omfattede virksomhed at udføre de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

Der findes både kommercielle og non-profit kollektive ordninger.

Emballageretur er organiseret som non-profit kollektiv ordning.

Emballageretur løfter som kollektiv ordning det lovpligtige producentansvar på vegne af alle omfattede virksomheder, der har meldt sig ind som medlemmer – både juridisk, økonomisk og praktisk.

Vi har drevet producentansvar siden 2005 og er uden sammenligning den kollektiv ordning med størst erfaring i Danmark.

Læs mere om, hvad vi gør som kollektiv ordning her.

Er det nødvendigt at være medlem af en kollektiv ordning?

Det er ikke et krav, at være medlem af en kollektiv ordning, men du skal være opmærksom på følgende:

Hvis du sætter mere end 8 ton emballage på markedet om året, og dermed er over bagatelgrænsen, har din virksomhed to muligheder.

  1. I kan enten melde jer ind i en kollektiv ordning som Emballageretur og lade os stå for håndteringen af jeres producentansvar. Læs mere om, hvordan vi gør det her.
  2. I kan også vælge selv at varetage opgaven med at indsamle og behandle emballageaffald svarende til det, I sætter på markedet. Det er dog en opgave, som næsten uden undtagelse vil være for stor at løfte for den enkelte virksomhed.

Ligger I under bagatelgrænsen på de 8 ton, behøver I ikke være med i en kollektiv ordning, men I skal stadig betale for indsamling og behandling af den emballage, I sætter på markedet i form af emballerede produkter.

Derfor kan der være en fordel i alligevel at være en del af en kollektiv ordning som Emballageretur.

Læs mere her.

Hvordan melder jeg min virksomhed ind i Emballageretur?

Det er heldigvis meget nemt – du kan gøre det på 1. min ved at klikke her og følge instruktionerne.

Emballageretur er sat i verden for at hjælpe din virksomhed med at løfte jeres producentansvaret for emballage.

Ud over de praktiske opgaver forbundet med producentansvaret tilbyder vi gratis rådgivning og sparring fra vores erfarne team med relevant viden, webinarer, værktøjer, guides, nyhedsbreve mv.

Du kan læse mere om fordelene ved vores medlemskab her.

Hvad koster et medlemskab i Emballageretur?

Medlemskab i Emballageretur koster 1500 kr. om året uanset virksomhedens størrelse.

Er I allerede medlem i en eller flere kollektive ordninger under Retur, betaler I kun et samlet beløb på 1500 kr. for alle medlemskaber.

I kan tilmelde jer Emballageretur ved at klikke her og følge instruktionerne.

Ud over de praktiske opgaver forbundet med producentansvaret tilbyder vi gratis rådgivning og sparring fra vores erfarne team med relevant viden, webinarer, værktøjer, guides, nyhedsbreve mv.

Du kan læse mere om fordelene ved vores medlemskab her.

Hvordan får vi Emballagereturs miljøemblem?

Som medlem af Emballageretur modtager I vores miljøemblem.

Miljøemblemet viser, at I støtter en ansvarlig udvikling bygget på cirkulære principper om øget genbrug og genanvendelse.

Læs mere om emblemet her.

Hvad gør vi, hvis vi er omfattet af producentansvar for emballage udenfor Danmarks grænser?

Hvis din virksomhed sætter emballage på markedet i andre lande end Danmark, skal I efterleve de respektive landes regler for producentansvar på emballage.

Sælger I jeres produkter inkl. emballage i EU, Norge, Schweiz eller UK, kan Emballageretur også hjælpe jer med at løfte jeres producentansvar på emballage.

Læs, hvordan her.